Novosti - Natječaji

Na temelju članka 31 Statuta Specijalne bolnice za plućne bolesti, Zagreb, Rockefellerova 3, te članka 9 stavka 1 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), a nakon provedenog natječaja za izbor kandidata za specijalizaciju iz pulmologije dana 25. siječnja 2012. godine, ravnatelj donosi

Odluku

o izboru specijalizanata za specijalističko usavršavanje iz pulmologije

  • Ana-Marija Šola, dr. med.
  • Vanja Dolenec, dr. med.

izabrane su na temelju konačnog redosljeda kandidata koje je utvrdilo Povjerenstvo za prijedlog izbora specijalizanata iz pulmologije, za potrebe zdravstvene ustanove.

Obrazloženje

Sukladno Planu specijalizacije za 2011. godinu Klasa: 131-01/11-01/159, Ur.broj: 534-07-2-2/3-11-24 od 9. prosinca 2011. godine Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH, ravnatelj zdravstvene ustanove raspisao je natječaj za prijam specijalizanata za specijalizaciju iz pulmologije koji je objavljen 18. 12. 2010. godine u Jutarnjem listu, na internetskim stranicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i SB za plućne bolesti (pulmologija.hr).

Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za izbor specijalizanata je na temelju provedenog postupka, utvrdilo, da je u otvorenom roku za dostavu prijava pristiglo 17 prijava, te da prijave imenovanih pristupnika u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja. Pristupilo je na razgovor 13 pristupnika, a nije se odazvalo 4 pristupnika koji su bili uredno pozvani.

Po pregledu dokumentacije, Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za izbor specijalizanata je sastavilo konačni redosljed kandidata za izbor specijalizacije iz pulmologije utvrđen sukladno članku 6 stavku 3 i članku 9 Pravilnika o mjerilima za prijam specijaliznata te isti dostavilo ravnatelju.

Slijedom navedenog, a na temelju konačnog redosljeda kandidata koji je utvrdilo Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za izbor specijalizanata iz pulmologije, ravnatelj je donio odluku kao u izreci.

Nakon obavljenog izbora svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću bolnice u roku 8 dana od dana objave odluke na oglasnoj ploči.

Veljko Vrbanić, dr. med., ravnatelj