Novosti - Natječaji

Na temelju odobrenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Klasa: 131-01/11-01/159, Ur. broj: 534-07-2-2/3-11-2 od 9. lipnja 2011. godine Specijalna bolnica za plućne bolesti sukladno iskazanim potrebama za redovito obavljanje djelatnosti raspisuje

Natječaj

- za upućivanje doktora medicine na specijalizaciju iz djelatnosti: specijalizacija iz opće interne medicine – 2 izvršitelja.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti pristupnici oba spola. Na natječaj se mogu prijaviti zdravstveni radnici VSS – doktori medicine s položenim stručnim ispitom, odobrenjem za samostalan rad, aktivnim znanjem jednog stranog jezika.

Pristupnici su uz prijavu na natječaj obvezni priložiti:

  • životopis
  • domovnicu
  • presliku diplome
  • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalan rad (licenca)
  • dokaz o aktivnom znanju jednog stranog jezika
  • preslik prijepisa položenih ispita na studiju
  • preslik potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija i o duljini trajanja studija
  • dokaze kojima se potvrđuju ostala mjerila iz članka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08) na temelju kojih se vrši bodovanje pristupnika

Ako pristupnik ne dostavi pojedine dokaze, s te osnove neće moći ostvariti odgovarajuće bodove.

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u Jutarnjem listu, na internetskim stranicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i SB za plućne bolesti (pulmologija.hr).

S odabranim pristupnicima zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju šest mjeseci prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, uključujući obvezu rada u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti nakon završene specijalizacije u trajanju od 4 godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb, Rockefellerova 3, „natječaj za specijalizaciju“. Informacije na telefon 46 84 401. Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ PONIŠTEN